Hoppa till huvudinnehåll

FN:s hållbarhetsmål

Under 2021 lade vi stor kraft på att identifiera vår påverkan med hänsyn till klimat och miljö. Genom en djupare analys av vår verksamhet samt genom att klimatberäkna vår egen operativa verksamhet, kundernas placeringsportfölj samt kredit- och treasuryportföljen har vi för 2022 valt följande mål att fokusera på, i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Med den kunskap vi har idag kan vi se att vi genom våra utsläpp har en negativ påverkan gällande klimat och miljö på framför allt dessa mål.
Skargard stig sten trad strand

Vårt fokus på FN:s 17 globala målsättningar

Ålandsbanken - FN's hållbarhetsmål

6. Rent vatten och sanitet för alla

Ålandsbanken - 6 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Engagemang

Vi kommer att börja mäta vattenintensiteten i våra investeringar.

Genom Åland Index kommer våra kunder att få tillgång till rapporter över sin vattenförbrukning.

Ett mål är att bidra till en minskning av föroreningarna i Östersjön. Med Östersjöprojektet bidrar vi till detta genom att understöda företag och föreningar som aktivt jobbar mot att minska föroreningar i vattendrag.

Ålandsbanken var med och instiftade det globala vattenpriset Stockholm Water Prize som delas ut av Stockholm International Water Institute (SIWFI). Vi bidrar alltjämt till den årliga utdelningen av priset.

Vi har kranmärkt våra kontor, vilket betyder att vi bara serverar obuteljerat vatten.

7. Hållbar energi för alla

Ålandsbanken - 7 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Vårt mål är 100 procent energi från förnybara källor.

Engagemang

Vi satsar på gröna placeringsprodukter och erbjuder våra kunder placeringsprodukter med investeringar som gynnar miljörelaterade aspekter (Art 8 enligt SFDR).

Eftersom vår Vindkraftsfond investerar i vindparksprojekt bidrar vi till att öka andelen förnybar energi i Norden.

Ålandsbankens Fondbolag och den svenska vindkraftpartnern OX2 ingick i november 2021 en avsiktsförklaring för att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet Noatun i havsområdet söder om Åland. Noatun-projektet är ännu i ett tidigt skede, men när vindkraftparken står färdig kommer den att bestå av ca 250 vindkraftverk som tillsammans producerar ca 20 TWh per år, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen i cirka 4 miljoner hushåll. För tillfället är Noatun det största projektet som planeras i de nordiska länderna. Produktionskapaciteten är 50 procent högre än kapaciteten vid kärnkraftverket Olkiluoto 3 som tas i bruk sommaren 2022.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ålandsbanken - 8 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Ålandsbankens långsiktiga finansiella mål:

Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ska över tid överstiga 15 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen ska överstiga Finansinspektionens minimikrav med 1,75–3,0 procentenheter.

Utdelningsandelen ska vara 60 procent eller högre av årets vinst, givet att målet för kapitalstyrkan inte underskrids.

Engagemang

Vi vill säkerställa kundens återbetalningsförmåga och försäkra oss om att krediten motsvarar kundens behov. Vi jobbar för att kunna integrera hållbarhetsrisken i riskbedömningen när nya krediter beviljas. Vi erbjuder banktjänster och kreditgivning till privatpersoner och företag av olika storlek.

I våra placeringar exkluderas bolag som bryter mot
Global Compact, vilket bidrar till att trygga anständiga arbetsvillkor.

Vi jobbar aktivt med integration och mångfald. Genom att exempelvis välkomna arbets- och språkpraktikanter kan vi bidra till sysselsättning, integration och mångfald.

Inom ramen för vårt jämställdhetsarbete är en årlig lönekartläggning en självklarhet och vi tillämpar en lönemodell som ska säkerställa lika lön för likvärdigt arbete. Vår målsättning om en jämn könsfördelning. Hela organisationen ska genomsyras av vår målsättning om en jämn könsfördelning, med en fördelning på minst 40 procent kvinnor och högst 60 procent män.

Vi driver ett successivt arbetsmiljöarbete och följer tillämpliga lagkrav. Vi lägger stor vikt på att samarbetet mellan oss som arbetsgivare samt personal och fackliga representanter hela tiden utvecklas.

Ålandsbanken har utvecklats till att vid sidan av att vara en bank även vara en extern banktjänsteleverantör. Med utgångspunkt i fintech-samarbeten, som varit i fokus sedan 2016, har våra partnersamarbeten under 2021 utvecklats till en fullskalig tjänsteleverantör till Borgo AB som är en ny kreditgivare på den svenska marknaden. Genom detta samarbete uppnås skalfördelar och den svenska marknaden kan ta del av konkurrenskraftiga räntor. Alla de samarbeten som Ålandsbanken ingår i syftar till ekonomisk effektivitet och omfattar teknisk innovation. Våra partners delar våra värderingar och har hållbar utveckling som en viktig punkt i den gemensamma vardagsverksamheten.

Vi är en aktiv aktör i näringslivet och vi har ett brett samhällsengagemang, främst i det åländska samhället. Vi medverkar i olika nätverk och delar med oss av expertkunskap och erfarenhet när den efterfrågas.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Ålandsbanken - 12 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Engagemang

Ålandsbankens uppförandekod (Code of Conduct) hjälper oss och våra leverantörer att agera ansvarsfullt och etiskt. Vi följer såväl regelverk som policyer om etiskt uppträdande och identifiering och hantering av intressekonflikter. Genom utbildningsinsatser och teknisk utveckling bidrar vi till att bekämpa korruption, penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Genom Östersjökontot och Östersjökortet med Åland Index har våra kunder möjlighet att göra egna miljövänliga val.

Tillsammans med Emmaus Åland har vi gjort det enkelt för personalen att återbruka kläder och skor genom insamlingskärl på kontoret.

Hur vi reser har stor betydelse för vår klimatpåverkan. Vår resepolicy är därmed en del av vår klimatstrategi för att nå Ålandsbankens klimatmål.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Ålandsbanken - 13 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Engagemang

Vi beräknar CO²e-utsläppen för kärnverksamheten och den egna operativa verksamheten i enlighet med GHG-protokollet.

För 2021 klimatkompenserar vi CO²e-utsläpp från vår egen verksamhet genom en kompensationsportfölj.

Vår investeringsprocess inkluderar analyser från den globala indexleverantören MSCI och vi beaktar bolagsdata som exempelvis miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning, hållbarhetsrisker och bekämpande av klimatförändringar och vi får därför en tydligare helhetsbild av varje analyserat bolag. Vi erbjuder Svanenmärkta fonder och vi jobbar för att utöka vårt produktutbud. Vi investerar i gröna obligationer som bidrar till mindre utsläpp. Vi exkluderar investeringar i kolbolag.

Ålandsbanken lanserade sitt ramverk för gröna obligationer i oktober 2021.

Vi är med i initiativet Climate Action 100+.

14. Hav och marina resurser

Ålandsbanken - 14 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Engagemang

Genom Östersjökontot och Östersjöprojektet bidrar vi och våra kunder till att minska föroreningarna i Östersjön. Olika intressenter erbjuds möjlighet att få medel för att förverkliga sina idéer för ett friskare hav. Vårt miljöarbete startade redan 1997 och har sitt ursprung i vårt läge – mitt i en skärgård.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Ålandsbanken - 15 fn

Mål

I enlighet med Ålandsbankens klimatmål.

Engagemang

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Genom Åland Index ökar vi våra medarbetares och kunders medvetenhet om det personliga koldioxidavtrycket. Samtidigt jobbar vi för att minska vårt koldioxidutsläpp. Våra medarbetare utbildas och engageras i hållbarhets- och miljöarbetet, bland annat genom lokala håll-naturen-ren-projekt.

Även övriga FN:s målsättningar är viktiga för oss och våra intressenter. I vår Årsredovisning kan du läsa mer om hur vi kontinuerligt arbetar med dessa.