Hoppa till huvudinnehåll

Klimatmål

Under 2021 fastställde vi koncernens klimatmål som stöder Parisavtalet och den viktiga milstolpen i kampen mot klimatförändringarna:
 1. Vi ska minska våra CO₂-utsläpp med 50 % fram till år 2030 jämfört med år 2021.

 2. Vi ska vara klimatneutrala senast år 2035 i linje med Finlands klimatpolitiska beslut.

 3. Vi ska nå nettonollutsläpp år 2050.

Delmål för egen operativ verksamhet

För Ålandsbankens egen operativa verksamhet har vi under 2023 identifierat följande väsentliga utsläppsintensiva sektorer:

 • Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster: Affärsresor

 • Hotell- och restaurangverksamhet: Logi, personalens luncher, affärsresor

 • Handel; Reparation av motorfordon och motorcyklar: Möbler, matservice, elektronik (mobiler, headset)

Målsättningar:

 1. Affärsresor: Målsättningen är att minska koldioxidutsläpp från resor med 50 % till år 2030 jämfört med basåret 2022*

 2. Leverantörer: Vår målsättning är att 75 % av våra 50 största leverantörer ska ha förbundit sig till klimatmål med samma ambitionsnivå som Ålandsbanken, senast år 2025.

*Ålandsbankens klimatmål har basår 2021 men för att beakta pandemiåren då affärsresor inte var möjliga har Ålandsbanken tagit beslut om att målsättningar för affärsresor har basår 2022.

Delmål för investeringsportföljen

Kapitalförvaltningens investerade medel ska följa en kurs i linje med Parisavtalets mål, med basår 2021. Vi kommer att anpassa våra investeringar med extra fokus på utsläppsintensiva* sektorer, och använda erkända modeller för att utföra scenarioanalyser.

För att uppnå de koncerngemensamma klimatmålen kommer vi systematiskt att utveckla det arbete vi gör genom följande steg:

 • Skapa en nulägesanalys med basår 2021.

 • Fortsätta att analysera och följa indikatorer med extra fokus på utsläppsintensiva sektorer.

 • Bedöma varje investeringsförhållande till Parisavtalets 1,5 graders temperaturmålsättning.

 • Dokumentera och analysera investeringarnas klimatmål, särskilt de med vetenskapliga mål eller på annat sätt trovärdiga planer för att beräkna utsläpp.

 • Fortsätta hitta utsläppssnåla investeringar och investeringar som erbjuder lösningar på klimatförändringar.

* utsläppsintensiva sektorer: aluminium, flygindustri, bilindustri, cement, stål, gruvindustri, pappersindustri och sjötransport.

Delmål för treasuryportföljen

Treasuryportföljens prioriterade utsläppsintensiva sektorer:

 • Fastighetsverksamhet

 • Energiproduktion

 • Transport

Sektormål på intensitetsnivå, dvs. tCO2e/MEUR intäkter för innehaven per sektor. Basår 2021

SektorDelsektorUtsläpps-avgränsningMått/enhet2021 basår

2030 mål

Referens- scenario
FastighetsverksamhetUthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheterScope 1, Scope 2, Scope 3tCO2e/MEUR intäkter13.57.64 (-43 %)PAB*
Försörjning av el, gas, värme och kylaGenerering, överföring och distribution av elkraftScope 1, Scope 2, Scope 3tCO2e/MEUR intäkter8321.04093.7 (-51 %)PAB*
Transport och magasineringHavs- och kustsjöfart, godstrafikScope 1, Scope 2, Scope 3tCO2e/MEUR intäkter703.9485.0 (-31 %)PAB*

*Paris Aligned Benchmark

Delmål för kreditportföljen

Klimatmål för kreditportföljen till 2030:

 • För bolån är målsättningen att minska den finansierade utsläppsintensiteten (gCO2e/m2) med 26 % jämfört med basår 2021.

 • För finansiering av företag och näringsverksamhet är målsättningen att 100 % av kunderna som klassificeras som utsläppsintensiva* ska ha ingått ett ambitionsavtal med Ålandsbanken om att följa samma målsättning som Ålandsbanken, dvs. att reducera sina utsläpp med minst 50 % till 2030. Totalt ska minst 90 % av företagsstocken (utlåningsvolym) ha ingått avtalet.

* Utsläppsintensiva sektorer inkluderar: byggverksamhet, transport och magasinering, jordbruk, skogsbruk och fiske, fastighetsverksamhet, handel (reparation av motorfordon och motorcyklar), tillverkning, försörjning av el, gas, värme och kyla och vattenförsörjning (avloppsrensning, avfallshantering).

Klimatstrategi

För att Ålandsbanken ska nå de uppsatta klimatmålen behöver vi en klimatstrategi som säkerställer att vi hela tiden tar steg framåt för att minska utsläppen. Den strategin ska fastställas under 2022.