Hoppa till huvudinnehåll
23 okt 2023
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Delårsapport för perioden januari – september 2023

Alandsbanken vag 1200x627px

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
24.10.2023 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari – september 2023

”Vi levererar ett mycket starkt tredje kvartal där rörelseresultatet på 19,1 miljoner euro stiger med 72 procent från motsvarande kvartal föregående år. Resultatförbättringen drivs primärt av ett stigande räntenetto.


Vi förväntar oss att den ränteuppgång som gynnat vårt räntenetto under de senaste kvartalen nu mattas av och att vi får se en stabilisering av räntenivåerna. Trots stigande räntor ser vi ännu inte någon försämrad kvalitet i vår kreditstock.”


Peter Wiklöf, Vd och koncernchef


Januari–september 2023 jämfört med januari–september 2022

 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 41,5 miljoner euro (35,5). Exklusive försäljningsvinst föregående år ökade rörelseresultatet med 62 procent till 41,5 miljoner euro (25,7).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 16 procent till 146,4 miljoner euro (125,8).

 • Övriga intäkter, som i fjol innehöll en försäljningsvinst, minskade med 98 procent till 0,3 miljoner euro (11,3).

 • Kostnaderna ökade med 6 procent till 103,1 miljoner euro (97,7).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,0 miljoner euro (4,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,12).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,7 procent (13,1, exklusive försäljningsvinst 9,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 17 procent till 2,13 euro (1,82).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,0 procent (12,0 den 31 december 2022).

 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2023 förväntas bli väsentligt bättre än 2022.

Tredje kvartalet 2023 jämfört med tredje kvartalet 2022

 • Rörelseresultatet ökade med 72 procent till 19,1 miljoner euro (11,1).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 23 procent till 52,1 miljoner euro (42,5).

 • Övriga intäkter, inklusive negativt nettoresultat finansiella poster, uppgick till -0,9 miljoner euro (0,2).

 • Kostnaderna ökade med 3 procent till 31,5 miljoner euro (30,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,7 miljoner euro (1,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,06 procent (0,11).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 21,6 procent (12,4).

 • Resultatet per aktie ökade med 73 procent till 0,99 euro (0,57).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2023
Kv2
2023
%Kv3
2022
%1.1-30.9.
2023
1.1-30.9.
2022
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto27,924,21518,94771,848,548
Provisionsnetto17,818,2-318,6-454,360,0-9
IT-intäkter6,47,7-165,02820,217,317
Övriga intäkter-0,90,00,20,311,3-98
Summa intäkter51,250,1242,720146,6137,17
Personalkostnader-19,4-20,4-5-17,98-60,4-55,88
Övriga kostnader-8,9-11,5-22-9,3-3-30,4-28,47
Lagstadgade avgifter0,00,00,0-3,2-3,4-6
Avskrivningar-3,1-3,05-3,3-6-9,0-10,0-9
Summa kostnader-31,5-34,9-10-30,53-103,1-97,76
Resultat före nedskrivningar19,815,23012,26143,539,410
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-0,7-1,0-31-1,1-39-2,0-4,0-49
Rörelseresultat19,114,23411,17241,535,517
Inkomstskatt-4,0-2,934-2,276-8,9-7,224
Periodens resultat15,111,3348,97132,628,315
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp15,111,3348,97132,628,215
Volymer
Utlåning till allmänheten3 7774 274-124 241-11
Inlåning från allmänheten3 5533 700-44 207-16
Aktivt förvaltat kapital8 9829 01008 2129
Förvaltade bolån2 6002 050271 195
Eget kapital31829673122
Balansomslutning5 1965 701-96 145-15
Riskexponeringsbelopp1 7411 882-71 967-11

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2023. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2023 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/up...

Mariehamn den 24 oktober 2023

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.

 • Ålandsbanken Abp: Delårsapport för perioden januari – september 2023
  Pressmeddelanden
  23.10.2023
  Ladda ned pdf