Hoppa till huvudinnehåll
25 okt 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Alansbanken kampanj fyr hav berg klippor

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
25.10.2022 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

”Vi presterar ytterligare ett stabilt kvartal där resultatet är på samma nivå som förra årets motsvarande kvartal om vi bortser från poster av engångskaraktär. Den långsiktiga trenden för våra kärnintäkter (räntenetto, provisionsintäkter och IT-intäkter) är fortsatt positiv och de överstiger förra årets första nio månader med 4,2 miljoner euro, trots den negativa effekt som försäljningen av våra svenska bolån på drygt 1 miljard euro har på vårt räntenetto.

Kraftigt sjunkande aktiemarknader och stigande räntor har gjort att marknaderna för placeringsfonder i Finland och Sverige fått se många investerare dra bort sina pengar. Ålandsbanken har under samtliga kvartal detta år sett nettoinflöden i våra placeringsprodukter och vi ser att vi fortsätter att attrahera kunder i vår målgrupp.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari–september 2022 jämfört med januari–september 2021

 • Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 35,5 miljoner euro (39,0).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 3 procent till 125,8 miljoner euro (121,6).

 • Övriga intäkter, som rymmer vissa poster av engångsnatur, ökade med 38 procent till 11,3 miljoner euro (8,2).

 • Kostnaderna ökade med 9 procent till 97,7 miljoner euro (89,5).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,0 miljoner euro (1,4) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,12 procent (0,05).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 13,1 procent (15,1).

 • Resultatet per aktie minskade med 11 procent till 1,82 euro (2,05).

 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 11,8 procent (12,1 procent den 31 december 2021).

 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.

Tredje kvartalet 2022 jämfört med tredje kvartalet 2021

 • Rörelseresultatet minskade med 24 procent till 11,1 miljoner euro (14,6).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 6 procent till 42,5 miljoner euro (40,0).

 • Övriga intäkter, som rymmer vissa poster av engångsnatur, minskade med 96 procent till 0,2 miljoner euro (5,2).

 • Kostnaderna ökade med 2 procent till 30,5 miljoner euro (29,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,1 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,11 procent (0,07).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 12,5 procent (16,7).

 • Resultatet per aktie minskade med 26 procent till 0,57 euro (0,77).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv3
2022
Kv2
2022
%Kv3
2021
%1.1-30.9.
2022
1.1-30.9.
2021
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto18,915,22415,52248,546,05
Provisionsnetto18,621,2-1319,1-360,057,64
IT-intäkter5,06,8-265,4-717,318,1-4
Övriga intäkter0,20,05,2-9611,38,238
Summa intäkter42,743,3-145,2-5137,1129,86
Personalkostnader-17,9-19,1-6-17,15-55,8-53,15
Övriga kostnader-9,3-9,5-2-8,312-28,4-23,421
Lagstadgade avgifter0,00,1-980,055-3,4-2,825
Avskrivningar-3,3-3,31-4,3-24-10,0-10,2-2
Summa kostnader-30,5-31,7-4-29,82-97,7-89,59
Resultat före nedskrivningar12,211,6615,4-2039,440,4-2
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-1,1-1,2-1-0,840-4,0-1,4
Rörelseresultat11,110,4614,6-2435,539,0-9
Inkomstskatt-2,2-2,18-2,5-10-7,2-7,12
Rapportperiodens resultat8,98,3612,1-2728,331,9-11
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp8,98,3612,1-2728,231,9-11
Volymer
Utlåning till allmänheten4 2414 14524 591-8
Inlåning från allmänheten4 2074 295-23 83610
Aktivt förvaltat kapital 18 2128 425-38 922-8
Förvaltade bolån 21 1951 1623
Eget kapital3123100322-3
Balansomslutning6 1455 94336 353-3
Riskexponeringsbelopp1 9671 89341 8844
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 312,511,916,713,115,1
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut12,513,614,8
K/I-tal 40,710,730,660,710,69
Kreditförlustnivå, % 50,110,130,070,120,05
Andel lån i stadie 3, brutto, % 61,621,401,19
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 7138114149
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 8110116109
Utlåning/inlåning, % 910196120
Kärnprimärkapitalrelation, % 1011,812,513,5
Primärkapitalrelation, % 1113,314,015,1
Total kapitalrelation, % 1215,015,916,2
Bruttosoliditetsgrad, % 134,14,34,8
Resultat per aktie, euro 140,570,5460,77-261,822,05-11
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut2,322,53-82,67-13
Eget kapital per aktie, euro 1518,1718,06118,74-3
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster882843583668508135


1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning
2 Total bolånevolym i Borgo AB som Ålandsbanken förvaltar genom olika tjänster
3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna /Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
4 Kostnader / Intäkter
5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten/Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
6 Andel lån i stadie 3 / Utlåning till allmänheten brutto
7 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
8 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
9 Utlåning till allmänheten / Inlåning från allmänheten
10 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp 11 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
12 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
13 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
14 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
15 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – september 2022. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – september 2022 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/up...


Mariehamn den 25 oktober 2022

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505.

 • Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari – september 2022
  Pressmeddelanden
  25.10.2022
  Ladda ned pdf