Hoppa till huvudinnehåll
20 jul 2021
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

Berg hav klippor ostersjon alandsbanken

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2021

”Det första halvåret har fortsättningsvis haft ett starkt inflöde av nya placeringskunder inom framför allt vårt Private Banking segment. Nettoflödet av nytt aktivt förvaltat kapital under perioden översteg en halv miljard euro och den totala volymen steg till drygt 8,5 miljarder euro, vilket är 40 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Den starka inledningen av året innebär att vårt rörelseresultat (24,4 miljoner euro) är 46 procent bättre än föregående år. Det gör att våra förväntningar kring årets resultat har stigit och vi tror nu att resultatet kommer att väsentligt överträffa förra årets rekordresultat på 39,7 miljoner euro.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-juni 2021 jämfört med januari – juni 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 46 procent till 24,4 miljoner euro (16,7).

 • Räntenettot ökade med 4 procent till 30,5 miljoner euro (29,3).

 • Provisionsnettot ökade med 18 procent till 38,5 miljoner euro (32,6).

 • Kostnaderna ökade med 13 procent till 59,7 miljoner euro (53,0).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,6 miljoner euro (4,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,22).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 14,4 procent (10,1).

 • Resultatet per aktie ökade med 50 procent till 1,27 euro (0,85).

 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 13,4 procent (14,3 den 31 december 2020).

 • Reviderade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2021 förväntas bli väsentligt bättre än rekordåret 2020, det vill säga väsentligt bättre än 39,7 miljoner euro.

Andra kvartalet 2021 jämfört med andra kvartalet 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 39 procent till 13,6 miljoner euro (9,8).

 • Räntenettot ökade med 3 procent till 15,2 miljoner euro (14,8).

 • Provisionsnettot ökade med 21 procent till 18,9 miljoner euro (15,7).

 • Kostnaderna ökade med 13 procent till 29,2 miljoner euro (25,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,5 miljoner euro (0,8) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,08).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 16,4 procent (11,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 45 procent till 0,72 euro (0,50).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv2
2021
Kv1
2021
%
Kv2
2020
%
1.1-30.6.
2021
1.1-30.6.
2020
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto
15,2
15,2
0
14,8
3
30,5
29,3
4
Provisionsnetto
18,9
19,6
-3
15,7
21
38,5
32,6
18
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
-0,6
0,4

0,0

-0,3
0,8

Övriga intäkter
9,7
6,2
57
5,7
69
15,9
11,5
38
Summa intäkter
43,2
41,4
4
36,3
19
84,6
74,2
14

Personalkostnader
-18,5
-17,4
7
-15,6
19
-36,0
-30,7
17
Övriga kostnader
-7,7
-10,2
-24
-7,1
8
-17,9
-16,1
11
Avskrivningar
-2,9
-2,9
0
-3,1
-5
-5,8
-6,1
-5
Summa kostnader
-29,2
-30,5
-4
-25,8
13
-59,7
-53,0
13

Resultat före nedskrivningar
14,1
10,9
29
10,6
33
25,0
21,3
17

Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto
-0,5
-0,1

-0,8
-38
-0,6
-4,6
-88
Rörelseresultat
13,6
10,8
26
9,8
39
24,4
16,7
46

Inkomstskatt
-2,4
-2,2
8
-2,0
17
-4,5
-3,5
29
Rapportperiodens resultat
11,2
8,6
30
7,8
45
19,8
13,2
50

Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
11,2
8,6
30
7,8
45
19,8
13,2
50

Volymer
Utlåning till allmänheten
4 518
4 419
2
4 188
8Inlåning från allmänheten
3 801
3 529
8
3 459
10Aktivt förvaltat kapital 1
8 541
7 808
9
6 107
40Eget kapital
311
298
5
271
15Balansomslutning
6 261
6 089
3
5 708
10Riskexponeringsbelopp
1 812
1 688
7
1 661
9
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2
16,4
12,5

11,8

14,4
10,1

Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader
till periodens slut
13,7
12,6

11,0
K/I-tal 3
0,67
0,74

0,71

0,71
0,71

Kreditförlustnivå, % 4
0,05
0,02

0,08

0,03
0,22

Andel lån i stadie 3, brutto, % 5
1,01
0,92

0,81
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 6
152
165

142
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 7
110
106

114
Utlåning/inlåning, % 8
119
125

121
Kärnprimärkapitalrelation, % 9
13,4
14,2

14,5
Primärkapitalrelation, % 10
15,1
15,9

14,5
Total kapitalrelation, % 11
16,6
18,1

16,7
Bruttosoliditetsgrad, % 12
4,8
4,7

4,1
Resultat per aktie, euro 13
0,72
0,55
31
0,50
45
1,27
0,85
50
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader
till periodens slut
2,45
2,22
10
1,80
36Eget kapital per aktie, euro 14
18,09
17,19
5
17,41
4Arbetad tid omräknad till heltidstjänster
825
790
4
744
11
807
734
10

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
5 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
6 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
7 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
8 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
12 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
13 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
14 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande halvårsrapport för perioden januari – juni 2021.

Ålandsbanken Abp:s halvårsrapport för perioden januari – juni 2021 finns även tillgänglig på vår hemsida:
https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_21.pdf

Mariehamn 20 juli 2021

Styrelsen

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505