Hoppa till huvudinnehåll
02 feb 2022
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021

Berg hav ostersjon alger klippor

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
2.2.2022 kl. 9.00

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021

”Vi kan redovisa ytterligare ett år av stark volymtillväxt, inlåningen +13 procent och utlåningen +9 procent. De placeringar vi förvaltar åt våra kunder växte under året med 32 procent till 9 826 miljoner euro. Ett starkt nettoinflöde av nya kundvolymer bidrog med 840 miljoner euro. Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt, +24 procent till 49,2 miljoner euro.

Resultatförbättringen i kombination med våra nya finansiella mål gör att vi föreslår en höjd dividend, +55 procent till 1,55 euro/aktie + en tilläggsdividend på 0,45 euro/aktie med anledning av försäljningen av merparten av vår svenska bolånestock.

Vi har ett fortsatt starkt momentum och vi fick under året även glädjas åt att rankas som nummer 1 inom Private Banking i Finland, då Prospera redovisade sin årliga kundundersökning.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef


Januari-december 2021
jämfört med januari-december 2020

 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 49,2 miljoner euro (39,7).

 • Räntenettot ökade med 6 procent till 62,2 miljoner euro (58,9).

 • Provisionsnettot ökade med 19 procent till 79,0 miljoner euro (66,3).

 • Kostnaderna ökade med 15 procent till 121,9 miljoner euro (105,6).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 4,9 miljoner euro (4,9) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,12 procent (0,11).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 14,0 procent (11,6).

 • Resultatet per aktie ökade med 26 procent till 2,55 euro (2,02).

 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 12,1 procent (14,3 den 31 december 2020).

 • Dividend: Styrelsen föreslår att som ordinarie dividend för verksamhetsåret 2021 utbetala 1,55 euro per aktie, motsvarande 61 procents utdelningsandel, samt en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie.

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.

Fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020

 • Rörelseresultatet minskade med 17 procent till 10,2 miljoner euro (12,3).

 • Räntenettot ökade med 9 procent till 16,2 miljoner euro (14,9).

 • Provisionsnettot ökade med 16 procent till 21,5 miljoner euro (18,5).

 • Kostnaderna ökade med 17 procent till 32,5 miljoner euro (27,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 3,5 miljoner euro (0,0) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,30 procent (-0,04).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 10,6 procent (13,6).

 • Resultatet per aktie minskade med 19 procent till 0,51 euro (0,63).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv4
2021
Kv3
2021
%Kv4
2020
%1.1-31.12
2021
1.1-31.12
2020
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto16,215,5514,9962,258,96
Provisionsnetto21,519,11318,51679,066,319
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde1,5-1,70,4-0,41,8
Övriga intäkter7,012,3-436,31135,223,152
Summa intäkter46,245,2240,115176,0150,117
Personalkostnader-18,0-17,15-16,97-71,1-62,913
Övriga kostnader-10,3-8,325-7,931-36,5-30,320
Avskrivningar-4,1-4,3-5-3,134-14,3-12,316
Summa kostnader-32,5-29,89-27,817-121,9-105,615
Resultat före nedskrivningar13,815,4-1112,31254,144,621
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-3,5-0,80,0-4,9-4,91
Rörelseresultat10,214,6-3012,3-1749,239,724
Inkomstskatt-2,3-2,5-9-2,5-10-9,3-8,214
Rapportperiodens resultat7,912,1-349,8-1939,931,527
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp7,912,1-349,8-1939,831,527
Volymer
Utlåning till allmänheten4 7884 59144 3789
Inlåning från allmänheten4 0703 83663 60513
Aktivt förvaltat kapital 19 8268 922107 43632
Eget kapital332322329214
Balansomslutning6 6356 35346 03510
Riskexponeringsbelopp1 9761 88451 67118
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 210,616,713,614,011,6
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut14,014,811,6
K/I-tal 30,700,660,690,690,70
Kreditförlustnivå, % 40,300,07-0,040,120,11
Andel lån i stadie 3, brutto, % 51,231,190,89
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 6152149159
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 7109109106
Utlåning/inlåning, % 8118120121
Kärnprimärkapitalrelation, % 912,113,514,3
Primärkapitalrelation, % 1013,615,114,3
Total kapitalrelation, % 1115,416,216,5
Bruttosoliditetsgrad, % 124,34,84,2
Resultat per aktie, euro 130,510,77-340,63-192,552,0226
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut2,552,67-42,0226
Eget kapital per aktie, euro 1419,3918,74318,763
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster817836-277068157519

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
3 Kostnader / Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
5 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
6 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
7 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
8 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
9 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
10 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
12 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
13 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
14 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_21.pdf

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

 • Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2021
  Pressmeddelanden
  02.02.2022
  Ladda ned pdf