Hoppa till huvudinnehåll
02 feb 2024
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023

Ålandsbanken Abp
Bokslutskommuniké
2.2.2024 kl. 9.00 EET

Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023

”Vi avslutar vårt resultatmässigt bästa år någonsin, 61,7 miljoner euro (+34 procent), med vårt resultatmässigt bästa kvartal någonsin, 20,2 miljoner euro (+90 procent).

Ett bra inflöde och en positiv marknadseffekt gör att det kapital vi förvaltar åt våra kunder, 9 776 miljoner euro (+13 procent), tangerar vår tidigare toppnotering. Detta i kombination med att vi för tredje året i rad av kunderna blev utsedda till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas kundundersökning gör att vi tar oss an 2024 med god tillförsikt.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari–december 2023 jämfört med januari–december 2022

 • Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 61,7 miljoner euro (46,1).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 21 procent till 205,2 miljoner euro (170,1).

 • Övriga intäkter, som i fjol innehöll en försäljningsvinst, minskade till -0,3 miljoner euro (14,0).

 • Kostnaderna ökade med 5 procent till 138,4 miljoner euro (131,8).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,2 miljoner euro (6,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,14).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 17,2 procent (12,8).

 • Resultatet per aktie ökade med 34 procent till 3,18 euro (2,37).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,7 procent (12,1 den 31 december 2022).

 • Dividend: Styrelsen föreslår att som ordinarie dividend för verksamhetsåret 2023 utbetala 2,40 euro per aktie (1,60), motsvarande 75 procents utdelningsandel (66), samt en tilläggsdividend om 0,25 euro per aktie (0,45).

 • Framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2024 förväntas vara i nivå med 2023.

Fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022

 • Rörelseresultatet ökade med 90 procent till 20,2 miljoner euro (10,6).

 • Kärnintäkterna i form av räntenetto, provisionsnetto och IT-intäkter ökade med 33 procent till 58,9 miljoner euro (44,3).

 • Övriga intäkter uppgick till -3,2 miljoner euro (2,7).

 • Kostnaderna ökade med 3 procent till 35,3 miljoner euro (34,1).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 0,1 miljoner euro (2,2) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,02 procent (0,20).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 21,5 procent (11,9).

 • Resultatet per aktie ökade med 90 procent till 1,05 euro (0,55).

Finansiell sammanfattning

Koncernen

Kv4
2023

Kv3
2023

%

Kv4
2022

%

1.1-31.12
2023

1.1-31.12
2022

%

miljoner euroResultat

Räntenetto

27,8

27,9

0

19,7

41

99,7

68,2

46

Provisionsnetto

22,6

17,8

27

18,4

23

77,0

78,4

-2

IT-intäkter

8,4

6,4

32

6,2

37

28,6

23,5

22

Övriga intäkter

-3,2

-0,9


2,7


-3,0

14,0


Summa intäkter

55,7

51,2

9

47,0

18

202,3

184,1

10


Personalkostnader

-20,9

-19,4

8

-19,6

7

-81,3

-75,5

8

Övriga kostnader

-11,2

-8,9

25

-11,3

-1

-41,6

-39,7

5

Lagstadgade avgifter

0,0

0,0


0,0


-3,2

-3,4

-6

Avskrivningar

-3,2

-3,1

2

-3,3

-3

-12,2

-13,2

-8

Summa kostnader

-35,3

-31,5

12

-34,1

3

-138,4

-131,8

5


Resultat före nedskrivningar

20,4

19,8

3

12,8

59

63,9

52,3

22


Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto

-0,1

-0,7

-79

-2,2

-93

-2,2

-6,2

-65

Rörelseresultat

20,2

19,1

6

10,6

90

61,7

46,1

34


Inkomstskatt

-4,2

-4,0

5

-2,1

97

-13,1

-9,3

40

Periodens resultat

16,1

15,1

6

8,5

89

48,7

36,8

32


Hänförligt till:

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp

16,1

15,1

6

8,5

89

48,7

36,8

32


Volymer

Utlåning till allmänheten

3 859

3 777

2

4 303

-10
Inlåning från allmänheten

3 595

3 553

1

4 182

-14
Aktivt förvaltat kapital

9 776

8 982

9

8 637

13
Förvaltade bolån

2 716

2 600

4

1 304

Eget kapital

335

318

5

317

6
Balansomslutning

5 342

5 197

3

5 898

-9
Riskexponeringsbelopp

1 774

1 741

2

1 938

-8
Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023. Ålandsbanken Abp:s bokslutskommuniké finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-dec_23.pdf

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

 • Bokslutskommuniké för perioden januari - december 2023
  Pressmeddelanden
  02.02.2024
  Ladda ned pdf