Hoppa till huvudinnehåll
26 apr 2022
Pressmeddelanden

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

Berg hav ostersjon alger klippor

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
26.4.2022 kl. 9.00 EET

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

”Kvartalet har innehållit stora makroekonomiska händelser med stigande räntor och sjunkande aktiemarknader på grund av tilltagande inflation och Rysslands invasion av Ukraina.

En stor förändring för Ålandsbanken innebar försäljningen av merparten av vår svenska bolånestock (10,4 miljarder kronor) till hypoteksbolaget Borgo, där Ålandsbanken är en av huvudägarna. Som tidigare kommunicerats gav försäljningen en engångsintäkt på 9,8 miljoner euro. Den minskade utlåningsportföljen sänker vårt räntenetto men kommer att generera intäkter från distribution och förvaltning av bolån hos Borgo.

Trots marknadsoron under kvartalet såg vi ett fortsatt nettoinflöde till våra placeringstjänster på 123 miljoner euro. Vi såg även både inlånings- och utlåningsvolymerna stiga med 4 procent från årsskiftet då vi exkluderar den sålda bolånevolymen.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-mars 2022 jämfört med januari-mars 2021

  • Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 13,9 miljoner euro (10,8).

  • Räntenettot minskade med 6 procent till 14,3 miljoner euro (15,2).

  • Provisionsnettot ökade med 3 procent till 20,2 miljoner euro (19,6).

  • Kostnaderna ökade med 16 procent till 35,5 miljoner euro (30,5).

  • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,7 miljoner euro (0,1) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,16 procent (0,02).

  • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 15,0 procent (12,5).

  • Resultatet per aktie ökade med 29 procent till 0,71 euro (0,55).

  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 13,9 procent (12,1 den 31 december 2021).

  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.


Finansiell sammanfattning

KoncernenKv1
2022
Kv4
2021
%
Kv1
2021
%
miljoner euro

Resultat

Räntenetto
14,3
16,2
-12
15,2
-6
Provisionsnetto
20,2
21,5
-6
19,6
3
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde
10,8
1,5

0,4

Övriga intäkter
5,7
7,0
-18
6,2
-8
Summa intäkter
51,1
46,2
11
41,4
23


Personalkostnader
-18,9
-18,0
5
-17,4
8
Övriga kostnader
-13,3
-10,3
28
-10,2
30
Avskrivningar
-3,4
-4,1
-18
-2,9
16
Summa kostnader
-35,5
-32,5
9
-30,5
16


Resultat före nedskrivningar
15,6
13,8
13
10,9
43


Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto
-1,7
-3,5
-52
-0,1

Rörelseresultat
13,9
10,2
36
10,8
29


Inkomstskatt
-2,9
-2,3
25
-2,2
31
Rapportperiodens resultat
11,0
7,9
39
8,6
28


Hänförligt till:

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp
11,0
7,9
39
8,6
28


Volymer

Utlåning till allmänheten
3 936
4 788
-18
4 419
-11
Inlåning från allmänheten
4 238
4 070
4
3 529
20
Aktivt förvaltat kapital 1
9 082
9 826
-8
7 808
16
Förvaltade bolån 2
1 114
2Eget kapital
310
332
-7
298
4
Balansomslutning
5 950
6 635
-10
6 089
-2
Riskexponeringsbelopp
1 805
1 976
-9
1 747
3


Nyckeltal

Avkastning på eget kapital, % (ROE) 3
15,0
10,6

12,5

Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader till periodens slut
14,7
14,0

12,6

K/I-tal 4
0,69
0,70

0,74

Kreditförlustnivå, % 5
0,16
0,30

0,02

Andel lån i stadie 3, brutto, % 6
1,55
1,23

0,92

Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 7
132
139

165

Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 8
121
109

106

Utlåning/inlåning, % 9
93
118

125

Kärnprimärkapitalrelation, % 10
13,9
12,1

13,6

Primärkapitalrelation, % 11
15,5
13,6

15,3

Total kapitalrelation, % 12
17,5
15,4

17,4

Bruttosoliditetsgrad, % 13
5,0
4,3

4,6

Resultat per aktie, euro 14
0,71
0,51
39
0,55
29
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut
2,71
2,55
6
2,22
22
Eget kapital per aktie, euro 15
18,02
19,39
-7
17,19
5
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster
836
817
2
790
6


1. Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning

2 Total bolånevolym i Borgo AB som Ålandsbanken förvaltar genom olika tjänster
3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
4 Kostnader / Intäkter
5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
6 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
7 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
8 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
9 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
10 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
12 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
13 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
14 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
15 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Ålandsbanken Abp:s delårsrapport för perioden januari – mars 2022 finns även tillgänglig på vår hemsida: https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_22.pdf

Mariehamn den 25 april 2022

STYRELSEN

Närmare information ges av:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505