Hoppa till huvudinnehåll
19 jul 2022
Pressmeddelanden

Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2022

Alansbanken kampanj fyr hav berg klippor

Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
19.7.2022 kl. 9.00 EET

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2022

”Ett turbulent första halvår med krig i Ukraina, hög inflation, stigande räntor och kraftigt vikande aktiemarknader. Trots denna turbulens har vi sett ett fortsatt stabilt nettoinflöde av nya kunder och placeringsvolymer, +294 miljoner euro. Justerat för att vi sålde största delen av vår svenska bolånestock, cirka 1 miljard euro, har utlåningen sedan årsskiftet vuxit med 372 miljoner euro.

Sammanfattningsvis ett tillfredsställande första halvår där vi får förbereda oss på ett fortsatt turbulent andra halvår men jag upplever att Ålandsbanken tar sig an även resten av året med god tillförsikt.”

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

Januari-juni 2022 jämfört med januari – juni 2021

 • Rörelseresultatet var på samma nivå och uppgick till 24,3 miljoner euro (24,4).

 • Räntenettot minskade med 3 procent till 29,6 miljoner euro (30,5).

 • Provisionsnettot ökade med 8 procent till 41,5 miljoner euro (38,5).

 • Kostnaderna ökade med 13 procent till 67,2 miljoner euro (59,7).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 2,8 miljoner euro (0,6) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,13 procent (0,03).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 13,4 procent (14,4).

 • Resultatet per aktie minskade med 2 procent till 1,25 euro (1,27).

 • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 12,5 procent (12,1 den 31 december 2021).

 • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.

Andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021

 • Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 10,4 miljoner euro (13,6).

 • Räntenettot var på samma nivå och uppgick till 15,2 miljoner euro (15,2).

 • Provisionsnettot ökade med 12 procent till 21,2 miljoner euro (18,9).

 • Kostnaderna ökade med 9 procent till 31,7 miljoner euro (29,2).

 • Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive återvinningar) uppgick till 1,2 miljoner euro (0,5) motsvarande en kreditförlustnivå på 0,13 procent (0,05).

 • Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) minskade till 11,9 procent (16,4).

 • Resultatet per aktie minskade med 25 procent till 0,54 euro (0,72).

Finansiell sammanfattning

KoncernenKv2
2022
Kv1
2022
%Kv2
2021
%1.1-30.6.
2022
1.1-30.6.
2021
%
miljoner euro
Resultat
Räntenetto15,214,3615,2029,630,5-3
Provisionsnetto21,220,2518,91241,538,58
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde-0,210,8 -0,6-6410,6-0,3
Övriga intäkter7,15,7239,7-2712,815,9-20
Summa intäkter43,351,1-1543,2094,484,612
Personalkostnader-19,1-18,91-18,53-37,9-36,05
Övriga kostnader-9,5-9,7-2-7,822-19,2-15,227
Lagstadgade avgifter0,1-3,6 0,155-3,4-2,825
Avskrivningar-3,3-3,4-3-2,913-6,7-5,814
Summa kostnader-31,7-35,5-11-29,29-67,2-59,713
Resultat före nedskrivningar11,615,6-2614,1-1827,225,09
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto-1,2-1,7-32-0,5 -2,8-0,6
Rörelseresultat10,413,9-2513,6-2324,324,40
Inkomstskatt-2,1-2,9-27-2,4-11-5,0-4,59
Rapportperiodens resultat8,311,0-2411,2-2619,419,8-2
Hänförligt till:
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp8,311,0-2411,2-2619,419,8-2
Volymer
Utlåning till allmänheten4 1453 93654 518-8
Inlåning från allmänheten4 2954 23813 80113
Aktivt förvaltat kapital 18 4259 082-78 541-1
Förvaltade bolån 21 1621 1144
Eget kapital31031003110
Balansomslutning5 9435 95006 261-5
Riskexponeringsbelopp1 8931 80551 8701
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 311,915,0 16,4 13,414,4
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande 12 månader
till periodens slut
13,614,7 13,7
K/I-tal 40,730,69 0,67 0,710,71
Kreditförlustnivå, % 50,130,16 0,05 0,130,03
Andel lån i stadie 3, brutto, % 61,401,55 1,01
Likviditetstäckningsgrad (LCR), % 7114132 152
Stabil nettofinansieringskvot (NSFR), % 8116121 110
Utlåning/inlåning, % 99693 119
Kärnprimärkapitalrelation, % 1012,513,9 13,0
Primärkapitalrelation, % 1114,015,5 14,6
Total kapitalrelation, % 1215,917,5 16,1
Bruttosoliditetsgrad, % 134,35,0 4,8
Resultat per aktie, euro 140,540,71-240,72-251,251,27-2
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader
till periodens slut
2,532,71-72,453
Eget kapital per aktie, euro 1518,0618,02018,070
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster843836182528388074


1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym samt externa fonder med avtalsenlig intjäning
2 Total bolånevolym i Borgo AB som Ålandsbanken förvaltar genom olika tjänster
3 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna / Aktieägarnas genomsnittliga andel av eget kapital
4 Kostnader / Intäkter
5 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till allmänheten / Utlåning till allmänheten vid periodens ingång
6 Andel lån i stadie 3 / utlåning till allmänheten brutto
7 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
8 Tillgänglig stabil finansiering / Behov av stabil finansiering
9 Utlåning till allmänheten / inlåning från allmänheten
10 Kärnprimärkapital / Riskexponeringsbelopp
11 Primärkapital / Riskexponeringsbelopp
12 Kapitalbas / Riskexponeringsbelopp
13 Primärkapital / Totalt exponeringsmått
14 Aktieägarnas andel av periodens resultat / Antal aktier i genomsnitt
15 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande halvårsrapport för perioden januari – juni 2022.

Ålandsbanken Abp:s halvårsrapport för perioden januari – juni 2022 finns även tillgänglig på vår hemsida:
https://www.alandsbanken.fi/up...

Mariehamn 19 juli 2022

Styrelsen

För mer information kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

 • Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2022
  Pressmeddelanden
  19.07.2022
  Ladda ned pdf