Hoppa till huvudinnehåll
28 nov 2023
Ålandsbanken Blogg

Stadgarna för Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond ändras 1.1.2024

Vindkraft3

Specialplaceringsfondens stadgar ändras enligt beslut som fattats 10.11.2023 av Ålandsbanken Fondbolag Ab:s styrelse. De nya stadgarna träder i kraft 1.1.2024. Finansinspektionen har informerats om ändringarna enligt lagstiftningen om specialplaceringsfonder och Fondens stadgar.

Ändringarna i korthet

De främsta ändringarna gäller byte av Fondens förvaringsinstitut samt utvidgning av Fondens investeringsstrategi. Dessutom har förändringar relaterade till likviditetsförvaltningen gjorts.

Fondens förvaringsinstitut är från och med 1.1.2024 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

Fondens investeringsstrategi kommer att utvidgas så att den möjliggör även investeringar i solenergi, producering av annan förnybar energi samt energilagring. Vindkraft i Finland och de andra nordiska länderna utgör dock fortfarande Fondens huvudsakliga investeringsobjekt. Fondens förvaltning anser att utvidgningen av investeringsstrategin är i investerarnas intresse då den möjliggör att Fondens tillgångar kan investeras delvis även i ovan nämnda objekt, till exempel solparker och batterilager i anslutning till vindkraftparker.

Ändringarna i Fondens likviditetshantering gäller specificering av Fondens minimilikviditetskrav samt inlösenvillkoren. Syftet med ändringarna är att optimera användningen av Fondens tillgångar ur ett avkastningsperspektiv samt att säkra Fondens värdeutveckling till exempel genom att öka flexibiliteten att realisera investeringarna till högsta möjliga marknadsvärde.

Fondandelsägarna behöver inte vidta några åtgärder på grund av stadgeändringarna.

Ytterligare information

De nya stadgarna finns på www.alandsbanken.se. Vid behov kan du även kontakta Ålandsbanken Fondbolag: fond@alandsbanken.fi eller din kundansvariga.

Ålandsbanken Fondbolag Ab