10 mar 2021
Sverige

EU ställer om till en grönare värld; nya regelverk ska göra det lättare för kunder att välja hållbart

Anna stina wiklund blogg 2021

Anna-Stina Wiklund

Ansvarig Ansvarsfulla Investeringar, Ålandsbankens Fondbolag

Parallellt med bekämpningen av COVID 19-pandemin har myndigheterna förberett omställningen till en grönare värld. EU-kommissionen anser inte att de offentliga medlen räcker till för att nå EU:s hållbarhetsmål, och man vill därför styra ytterligare 1 000 miljarder euro till gröna investeringar. Finansmarknaden får genom detta en avgörande roll för att stödja omställningen.

Framledes erbjuds fondinvesterare ett informationspaket enligt standardiserad modell inom EU med hållbarhetsrelaterad information, som investerarna kan beakta före sitt investeringsbeslut. Enligt Disclosureförordningen, som träder i kraft i år, införs det skyldigheter för fondförvaltare att integrera hållbarhetsrisker och att beakta hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning, samt att lämna upplysningar om hur man agerar. Under 2022–2023 införs Taxonomiförordningen, ett regelverk som definierar vad som är att betrakta som hållbart eller ”grönt”.

När införs reglerna?

De nya regelverken träder i kraft steg för steg. Disclosureförordningen träder i kraft 10 mars 2021, och den innebär att fondförvaltare ska berätta på allmän nivå hur hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen. Något senare, från och med 1 januari 2022, träder de mera detaljerade RTS nivå-2-reglerna i kraft. Då ska förvaltare kunna påvisa detaljerad information om bland annat koldioxidutsläpp, farligt avfall, vattenförbrukning och förbrytelser mot internationella överenskommelser gällande bland annat mänskliga rättigheter.

Taxonomiförordningen definierar vad som är miljömässigt hållbart i syfte att fastställa i vilken grad en investering är miljömässigt hållbar. Man har slagit fast sex miljömål:

  • begränsning av klimatförändringar
  • anpassning till klimatförändringar
  • hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  • omställning till cirkulär ekonomi
  • förebyggande och begränsning av miljöföroreningar samt
  • skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Taxonomiförordningen träder i kraft stegvis från och med januari 2022. Därefter kan fondinvesterare se hur stor andel av fonden som är investerat så att det bidrar till något av de sex ovan nämnda målen.

Var finns mer information?

Information kommer att publiceras på websidorna Spara och Placera – Kapitalförvaltning – Ansvarsfulla Investeringar. Vårt Fondprospekt kommer att innehålla detaljerad information om hur reglerna beaktas. Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kan komma att benämnas som ”ljusgröna” och fonder som har hållbara investeringar som mål kan komma att benämnas som ”mörkgröna”.

Hur ser Ålandsbanken på de kommande förändringarna inom hållbarhetsområdet?

Vi har länge beaktat hållbarhetsaspekter som en central del i all investerings-verksamhet. Vi bidrar redan i dag till omställningen mot en grönare värld till exempel genom att erbjuda Svanenmärkta fonder; Ålandsbanken Green Bond ESG och Ålandsbanken Global Aktie. Ålandsbankens senaste fond, Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond, bidrar via sina investeringar till övergången till en koldioxidneutral energiproduktion. Vi ser satsningen på hållbarhet som en förutsättning för att kunna agera i framtiden. Klimatriskerna hör till de högst alarmerande både vad gäller sannolikhet och magnitud enligt World Economic Forum World Risk Report 2021. Därav ser vi som en positiv utveckling att även finansbranschen är med och bidrar till den gröna omställningen.

Vill du veta mera?

Disclosureförordning: förordning [EU] 2019/2088 beslutades i november 2019. Den reglerar bland annat hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om ESG-faktorerna.

Taxonomiförordning: I juni 2020 kom taxonomiförordningen (förordning [EU] 2020/852), som innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. I ett första steg omfattar taxonomin klimatförändringar. I ett andra steg utökas den till att gälla även vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald.

RTS nivå 2 (Regulatory Technical Standard): tekniska specifikationer över vad som ska rapporteras baseras på Disclosureförordningen. Disclosureförordningen reglerar informationsgivningen på allmän nivå (nivå 1) medan de tekniska standarderna reglerar rapporteringen på detaljerad nivå (nivå 2).

Svanenmärkning: avser Nordens officiella miljömärkning som grundades 1989. Svanen granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.

Anna-Stina Wiklund

Ansvarig Ansvarsfulla Investeringar,
Ålandsbankens Fondbolag
2021-03-10

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!