21 maj 2021
Sverige

Ett fantastiskt första år för Ålandsbanken Nordiska Småbolag!

Blogg nordiska smabolag eric berglund

Ålandsbanken Nordiska Småbolag fyller 1 år och det har blivit dags att summera ett fantastiskt första år för fonden. Det första halvåret 2020 blev en av de mest dramatiska börsperioderna i modern tid i spåren av Covid-19. En inledande börsuppgång för de nordiska aktiemarknaderna följdes av ett kraftigt börsras som i sin tur följdes av en nästan lika kraftig återhämtning under kommande kvartal. I samma veva, den 18 maj, lanserade vi fonden Ålandsbanken Nordiska Småbolag. En lanseringstid som i efterhand har visat sig vara till stor fördel för fonden då den stigit med 109% i EUR-termer.

– När analysen av det nordiska småbolagsuniverset gjordes inför fondstart valde vi att tydligt positionera oss mot små- och medelstora kvalitetsbolag, säger Eric Berglund, fondförvaltare. Att vi valt att fokusera på kvalitetsbolag betyder att vi över tid inte kommer ha någon tydlig stilexponering mot vare sig tillväxt- eller värdeaktier. Det ser vi som en klar fördel då vi inte blir låsta till en speciell stil, förutom just kvalitetsbolag, fortsätter han.

Och investeringsfilosofin liknar till mångt och mycket den som används i Ålandsbanken Norden-fonden. Det innebär att Eric och kapitalförvaltningen letar efter bolag med hög lönsamhet, starka kassaflöden, stark balansräkning samt en skalbar affärsmodell. Det i sin tur har gjort att det har öppnats upp attraktiva köplägen i många bolag som man i början av året såg som fullvärderade.

– En viktig komponent som vi letar efter när vi väljer bolag är strukturell tillväxt, d.v.s. bolag verksamma inom snabbväxande nischmarknader där påverkan från konjunktursvängningar är låg, säger Eric. Som exempel på dessa bolag kan nämnas Zaptec som tillverkar laddare till elbilar och Sedana Medical som har utvecklat en produkt som kan komma att bli en ny standard för nedsövning inom intensivvården, menar han.

Andra viktiga teman som vi valde att fokusera på när effekterna av Covid-19 började utkristallisera sig var bolag med en digital affärsidé liksom bolag som fick fördelar av det ändrade konsumentbeteendet i spåren av pandemin. Ett bra exempel är Crayon, som är en av de ledande aktörerna inom implementering av komplexa IT- och molnlösningar. Även den danska kökstillverkaren TCM är ett exempel på ett framgångsrikt bolag på grund av att folk i allt större utsträckning varit tvungna att semestra på hemmaplan.

Målet är att ha ungefär 50 bolag i portföljen

Då fonden fortfarande är relativt liten har vi haft möjlighet att placera en förhållandevis stor del av innehavet i bolag med ett marknadsvärde på mellan 1 och 10 mdr SEK – ett segment som vi ser som det mest intressanta segmentet i marknaden. Anledningen är att det finns möjligheter att hitta ett stort antal attraktivt värderade bolag som dessutom har fördelen av att inte vara lika välanalyserade som de större bolagen. För att hantera risken i portföljen är målet att hålla en relativt likaviktad portfölj på runt 50 bolag.

Fondens utveckling

Sedan starten den 18 maj i fjol har avkastningen varit stark i absoluta tal och per den 14:e maj 2021 har fonden gått upp med 109%. Det ska jämföras med jämförelseindex, Carnegie Small CSX Return Nordic, som under samma period har stigit med 67%. Intresset för aktier i små och medelstora företag har också varit stor bland sparare vilket gjort att fonden numera förvaltar över 1 miljard SEK.

– Det är glädjande att avkastningen nästan uteslutande har drivits av värdepappersvalet, vilket är precis så vi vill att det ska vara, säger Eric. Tittar vi på de enskilda bolagen kan vi summera hela 15 bolag med en avkastning på mer än 100 % sedan starten, fortsätter han.

Ett fantastiskt första år för Ålandsbanken Nordiska Småbolag!

Hur ser man på framtiden?

Efter den exceptionella återhämtningen efter coronakraschen i fjol och med en uppgång på 24% hittills i år väntar troligen tuffare börstider det kommande året.

– Vi har en fortsatt hög tro på att kvalitetsbolag över tid kommer leda till en överavkastning mot jämförelseindex samtidigt som risken blir lägre. Vinstmultiplarna är generellt höga efter senaste årets starka avkastning vilket betyder att vinsttillväxt blir allt viktigare för att driva aktiekurserna vidare.

Eric letar nu efter bolag i framför allt tre grupper som han identifierat som grupper där han ser störst möjlighet att hitta vinsttillväxt givet den miljö vi nu befinner oss i.

* Medicinteknik: Vi ser att det går att hitta bolag med en unik produkt som karaktäriseras av kombinationen stark marknadsposition, hög tillväxt och höga bruttomarginaler. Som exempel kan vi här nämna Sedana Medical och Photocure.

* Förvärvsdrivna bolag: Bolag där vinsttillväxten till stor del drivs av förvärv. Här har vi innehav i t.ex. Green Landscaping och Nordic Waterproofing.

* Globala megatrender: Bolag som vi identifierat som vinnare på globala megatrender och där vi väntar oss hög tillväxt kommande decennium. I denna grupp ingår bland annat Nordic Semiconductor och Zaptec.

    Samtliga av ovan bolag handlas till höga vinstmultiplar och är därmed extra känsliga för skifte i sentimentet på marknaden. Investeringarna i dessa balanseras därför upp av innehav i bolag som handlas till lägre multiplar än marknaden, men där vi ändå ser potential för stark vinsttillväxt.


    Kort fakta om fonden:

    Ålandsbanken Nordiska Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i nordiska noterade små och medelstora kvalitetsbolag. Fondens fokus är finansiellt stabila och lönsamma småbolag med god tillväxtpotential. Fonden följer Ålandsbankens generella regler och riktlinje avseende ansvarsfulla placeringar.

    Jämförelseindex: Carnegie Small CSX Return Nordic. Grafen för Ålandsbanken Nordiska Småbolag visar fondens kursutveckling inklusive utdelning, avgifter och transaktionskostnader (18.05.2020-14.05.2021). Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För fullständig information se faktablad, prospekt och förhandsinformation på www.alandsbanken.se

    Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!