12 nov 2021
Sverige

Vindkraftfonden – en positiv investering för klimatet och framtiden

Vindkraft fond skog land investering

Juha Känkänen

Placeringschef, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Det pratas mycket om klimatförändringar och idag ser företagen ansvarsfull verksamhet till och med som en kritisk framgångsfaktor. Omtanke om klimatet kan även ses i våra vardagliga val. För att nå klimatmålen i Parisavtalet till år 2050 borde elproduktionen i Europa vara utsläppsfri, och utsläppen från uppvärmning, industri och trafik nära noll.

Ålandsbanken Vindkraft – vår första specialfond som investerar i vindkraft

Hållbarhet genomsyrar Ålandsbankens verksamhet. Vårt miljöarbete har gått från engagemang på gräsrotsnivå till att vara en integrerad del av hela vår verksamhet – via Miljökonto till Östersjökonto och Östersjöprojektet. I november ifjol förstärkte vi vår position inom hållbara investeringar genom att lansera den första Specialfonden i Finland som investerar i vindkraft – Ålandsbanken Vindkraft. Nu finns fonden också tillgänglig i Sverige – något som vi välkomnar då det hittills saknats en fond för privatpersoner och institutioner som vill investera direkt i vindkraftsparker med långsiktig strategi.

Efterfrågan på el växer i samband med samhällets elektrifiering och vindkraften ger förnybar, billig och utsläppsfri elproduktion. Ska vi nå de globala klimatmålen förutsätts stora satsningar på förnybar elproduktion. Sveriges målsättning är att vara klimatneutrala till 2045, medan Finland siktar på 2035 – båda kräver ambitiösa åtgärder. Elproduktionen i Norden är på god väg att bli utsläppsfri, men för övriga industribranscher innebär detta större utmaningar. Ett utsläppsfritt samhälle bygger till stor del på elektrifiering av olika processer i framtiden, och därmed ökar även elanvändningen. Att investera i vindkraft är en positiv investering för klimatet eftersom det är en förnybar kraftkälla utan utsläpp under drift. Vi kan kalla det – en av framtidens viktigaste energiproducenter!

Specialfonden Ålandsbanken Vindkraft investerar huvudsakligen i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart alternativt i färdigbyggda vindkraftsparker i Finland och övriga Norden. Under byggperioden förväntas värdet på vindkraftsparken öka. Fondens struktur möjliggör flexibel verksamhet på marknaden och maximering av långsiktig avkastning för investerarna. Till skillnad från befintliga tidsbundna vindkraftfonder i kommanditbolagsformat har fonden exempelvis ingen specifik investeringsram, utan den kan samla in medel och investera enligt marknadsläget. Fondens avkastning består av den årliga värdeförändringen av nettotillgångarna och kassaflödet från elförsäljningen. Den förväntade avkastningen är 5–7 % per år.*

Vindkraftsfond skog

Genom att investera i vindkraft kan du främja övergången till ett klimatneutralt samhälle.

Ålandsbanken Vindkraft

Hur fungerar fonden?

1. Fonden placerar i vindkraftsprojekt med alla behövliga tillstånd för byggstart, alternativt en färdigbyggd vindkraftspark som producerar elektricitet.
2.
Under byggperioden förväntas värdet på vindkraftsparken öka.
3. Fondens avkastning består av den årliga värdeförändringen av nettotillgångarna och kassaflödet från elförsäljningen.

*Notera att investering i fonder innebär en risk. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Vindkraftsfond skog